Dnie i noce

Dnie i noce


„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali Go: Gdzie, Panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.” (Łk 17, 26-37)

Słowo mówi o dniach i nocach. „Tej nocy dwóch będzie...”, „Za dni Syna Człowieczego...”, „W dniu, w którym Syn Człowieczy się objawi...”, „W owym dniu...”. Dzień to czas, w którym pojawia się światło, czas, w którym zaczynamy widzieć. Dzień Syna Człowieczego, to czas, w którym On się nam objawia, czas, w którym zaczynamy widzieć prawdę, wierzymy. Zaczynamy wierzyć w Syna Człowieczego, który nam się objawia. Przychodzi w nocy naszej niewiary, w nocy naszej ślepoty, w nocy naszego grzechu, jak za czasów Noego, jak za czasów Sodomy, i przynosi naszym oczom światło. Dzięki temu światłu zostajemy wzięci, wyprowadzeni z Sodomy, ocaleni z potopu grzechu przez relację z Nim. Kto doświadczył tego światła, kto doświadczył dnia Syna Człowieczego, nie może wracać, nie może schodzić z dachu, nie może usiłować zachować starego życia. Za dnia żyjemy inaczej niż w nocy.

Zgłoś post do moderacji